Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ)

Το σύστημα υποστηρίζει όλες τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), σε συμφωνία με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Διαχειρίζεται επίσης, την καταχώριση αιτήσεων ενίσχυσης για συγκεκριμένα μέτρα από τους υποψήφιους δικαιούχους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας