Διαχείριση βάμβακος (e-cotton)

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχειρίζεται τις παραδόσεις των παραγωγών σύσπορου βαμβακιού στις εκκοκιστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, παρέχει στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και στοιχεία αποθεμάτων βαμβακιού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: