Διαχείριση βάμβακος (e-cotton)

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχειρίζεται τις παραδόσεις των παραγωγών σύσπορου βαμβακιού στις εκκοκιστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, παρέχει στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και στοιχεία αποθεμάτων βαμβακιού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας