Ενδoενωσιακή απόκτηση πρώτης ύλης λιπασμάτων

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ενημέρωση για την ενδοενωσιακή απόκτηση πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων ή προϊόντων λίπανσης..

Θα χρειαστείτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας