Σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης για φάρμακα που δεν έχουν ενταχθεί στη θετική λίστα.

Τα αιτήματα εγκρίνονται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης φαρμάκων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: