Μητρώο αποζημιούμενων προϊόντων και συμβάσεις παρόχων ΕΟΠΥΥ

Οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωσή σας.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: