Ενεργοποίηση χρήστη Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) από γιατρό

Πιστοποιημένοι γιατροί μπορούν να δώσουν πρόσβαση στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) των πολιτών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: