Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) παροχών ιατρικών υλικών και σκευασμάτων διατροφής. Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να καταχωρίσετε και να ταξινομήσετε "έξυπνα" τα παραστατικά για τις συµβάσεις που έχει ανοιχθεί περίοδος
  • να ορίσετε πολλαπλούς χρήστες για την διαχείριση των παραστατικών
  • να ελέγξετε την υποβολή σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους και την εποπτική επιθεώρηση των προειδοποιήσεων που ενδέχεται να προκύψουν

Η παραλαβή των χειρόγραφων παραστατικών, η λογιστικοποίηση και πληρωμή των ΔΑΠΥ γίνεται από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Πληροφορίες υπηρεσίας