Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) αναγγελίας αιμοκάθαρσης

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) αναγγελίας αιμοκάθαρσης.

Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να αναζητήσετε μία γνωμάτευση αιμοκάθαρσης
  • να καταχωρίσετε συνεδρίες
  • να υποβάλετε αίτημα για έγκριση από Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) στις περιπτώσεις γνωμάτευσης με περισσότερες από 3 συνεδρίες ανά εβδομάδα

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: