Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Θα χρειαστούν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ τους. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας