Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΜΑΑΕ.

Θα χρειαστούν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας