Δήλωση άφιξης φορτίου πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες (προς ΤΑΑΕ)

Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλλετε στα ΤΑΑΕ δήλωση για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών κατά την άφιξή του στα σημεία εισόδου της χώρας για:

  • εμπορία
  • αναπαραγωγή
  • ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
  • πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
  • ίδια χρήση από ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / ερευνητικά ιδρύματα του Δημοσίου

για τα κατωτέρω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

  • φυτά μεγάλης καλλιέργειας
  • κηπευτικά
  • αρωματικά φαρμακευτικά
  • καλλωπιστικά
  • οπωροφόρα φυτά / δέντρα

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας