Δήλωση άφιξης φορτίου πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα δήλωσης άφιξης φορτίου πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: