700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Δημόσιας Ενίσχυσης για ενταγμένα έργα στις δράσεις Αγροδιατροφής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 100% της Δημόσιας Ενίσχυσης για ενταγμένα έργα στις δράσεις Αγροδιατροφής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής διάρκειας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης.

Οι εγγυητικές επιστολές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές μετά από έλεγχο εγκυρότητας. Στην περίπτωση λήξης της εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, έχετε την υποχρέωση να την αντικαταστήσετε αμέσως με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση, με ποσό ανάλογο της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης. Για την επικείμενη λήξη της εγγυητικής επιστολής ενημερώνεστε τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της. Η εγγυητική επιστολή απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με την καταβληθείσα ενίσχυση και επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας