800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα

Μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε άδεια αλιείας σε διεθνή ύδατα με προορισμό περιοχές αλίευσης εντός των τετραγώνων της Μεσογείου ή με προορισμό ύδατα δικαιοδοσίας "Τρίτων Χωρών" (περιοχές αλίευσης εκτός της Μεσογείου).

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ)
  • καταχωρίσετε τα στοιχεία του αλιευτικού σας σκάφους και σύντομο ιστορικό όσον αφορά στην αλιευτική του δραστηριότητα εκτός εθνικών χωρικών υδάτων 
  • να προσδιορίσετε την περιοχή που θα ασκείται η αλιεία, τα είδη στόχοι και τα αλιευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιείται, είτε από όλους τους ιδιοκτήτες του σκάφους, είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των ενεργειών αυτών.

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξή της αίτηση σας.

Η άδεια αλίευσης μπορεί να ανακληθεί, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της.

Η διάρκεια ισχύος της εν λόγω άδειας είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος ή μέχρι την ημερομηνία ανάκλησής της.
Οι άδειες αλίευσης που χορηγούνται για αλιεία σε ύδατα "Τρίτων Χωρών" στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας, ισχύουν για το διάστημα που ισχύει η ιδιωτική συμφωνία, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος. 

Πληροφορίες υπηρεσίας