Άτλας υγείας

Πολίτες, λειτουργοί υγείας, επιστημονικοί φορείς και το Υπουργείο Υγείας έχουν γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας.

Ο Άτλας υγείας παρέχει:

  • δημογραφικά και πρωτογενή ή δευτερογενή επιδημιολογικά στοιχεία στοιχεία για τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους υγείας
  • καταγραφή των δομών υγείας, της οργανωτικής τους διάρθρωσης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους
  • αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας
  • στοιχεία κόστους των υπηρεσιών υγείας
  • ποιοτικά στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος υγείας σε εθνική και περιφερειακή βάση
  • πληροφοριακά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών
  • περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που σχετίζονται με το επίπεδο υγείας των πολιτών

Πληροφορίες υπηρεσίας