Επαλήθευση ηλεκτρονικής επισημείωσης της Χάγης (e-apostille)

Μπορείτε να επαληθεύσετε έγγραφο με ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille).

Θα χρειαστείτε τον αριθμό ηλεκτρονικής επισημείωσης (e-apostille).

Η επαλήθευση παρέχεται στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Πληροφορίες υπηρεσίας