Εγκυρότητα αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και υπηρεσίες μπορούν να πιστοποιούν ηλεκτρονικά την εγκυρότητα του αποδεικτικού ενημερότητας φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων.

Έτσι διευκολύνονται οι συναλλασόμενοι, καθώς δεν χρειάζεται να τα υποβάλουν ή να τα επιδείξουν οι ίδιοι.  

Θα χρειαστεί να συμπληρωθούν:

  • ο ΑΦΜ του συναλλασόμενου
  • ο αριθμός πρωτοκόλλου του αποδεικτικού
  • ο 4ψήφιος κωδικός της ΔΟΥ και το έτος έκδοσης (αν το αποδεικτικό εκδόθηκε από ΔΟΥ)

Πληροφορίες υπηρεσίας