Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Οι μη μισθωτοί που διαπιστώνετε πως δε διαθέτετε ασφαλιστική ικανότητα, παρόλο που έχετε αποπληρώσει κατ’ ελάχιστον τις αναλογούσες εισφορές σας εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ώστε να σας αποδοθεί άμεσα.  

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας