700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Επιχειρώ

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλετε πρόταση επενδυτικού σχεδίου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», προκειμένου να προβείτε σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και σε αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού της επιχείρησής σας.

Προϋπολογισμός προγράμματος
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

Ποσοστό επιδότησης

 1. Στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται από 30% έως 50% αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.
 2. Στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται από 40% έως 65% αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Η επιδότηση αφορά σε δαπάνες που αφορούν σε:

 • παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, συστήματος φωτισμού
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης χώρων, σε συστήματα αερισμού χώρων, σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης, 
 • εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, 
 • παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού 
 • εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης 
 • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης 

Προϋποθέσεις

 1. Η επιχείρησή σας να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια.
 2. Να υποβάλει μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 3. Να μην είναι χαρακτηρισμένη η επιχείρηση ως προβληματική.
 4. Να μην  εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων σε βάρος της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων (αρχή Deggendorf).
 5. οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης να μην έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί στο παρελθόν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
 6. Να διαθέτει ή να δεσμευθεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 7. Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να αποσβεστεί λογιστικά η επένδυση.

Διαδικασία

 1. Υποβάλετε την αίτηση σας.
 2. Σε περίπτωση έγκρισης, δημιουργείται ειδικός δεσμευμένος καταπιστευτικός λογαριασμός στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής σας, όπου χρεώνονται τα χρηματικά ποσά.
 3. Ενημερώνετε το πληροφοριακό σύστημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 4. Ελέγχεται η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών.
 5. Προσκομίζετε το 2ο ΠΕΑ ή τη 2η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, κατά περίπτωση, όπου φαίνεται η επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
 6. Προσκομίζετε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του κτιρίου.
 7. Αποδεσμεύονται τα ποσά προς τους δικαιούχους.

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησής σας στο Taxisnet
 • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων αρχίζει στις 12.03.2024 και ολοκληρώνεται στις 31.3.2024 στις 18:00.

Πληροφορίες υπηρεσίας