Αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου του Ν. 4887/2022 στους τομείς μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη  (ν.4887/2022).

Η αίτηση υπαγωγής αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν:

  • στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς)
  • στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φορείς επενδύσεων οι οποίοι  είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Εμπορική εταιρεία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
  • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet του νόμιμου εκπροσώπου
  • τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 27 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υποστήριξης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας