1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (εξαιρούνται οι Αριθμοί Μητρώου Οικοδομοτεχνικών Έργων των Δημοσίων Έργων), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μεταφοράς στον e-ΕΦΚΑ για εισφορές που έχετε καταβάλει εκ παραδρομής στο ΤΕΚΑ, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση ασφάλισης.

Οικονομικά κριτήρια: 

  •  Η ύπαρξη επαρκούς συνολικού πιστωτικού υπολοίπου. Δηλαδή το συνολικό ποσό των χρημάτων που απομένει στην καρτέλα του εργοδότη μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στις ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί, να είναι υψηλότερο από το αιτούμενο ποσό μεταφοράς.
  • Το πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από τις μηνιαίες υποχρεώσεις προς το ΤΕΚΑ. Συγκεκριμένα, το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από το άθροισμα των χρεώσεων των υποβληθεισών ΑΠΔ που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους του διμήνου που προηγείται του ημερολογιακού μήνα της αίτησης μεταφοράς.

Κατά  την υποβολή των αιτήσεων εκτελείται ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων, όταν αυτά δεν πληρούνται, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αυτομάτως απορρίπτονται.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης εργοδότη για την ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας