1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση παρακολούθησης σε ελληνικό σχολείο αλλοδαπών μαθητών για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

Μπορείτε να υποβάλετε, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) που ανήκει το σχολείο τελευταίας φοίτησης, αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού εξαετούς/εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας αρκεί να είστε:

  • Ο/η ενδιαφερόμενος/η ενήλικος/η ή εξουσιοδοτημένο άτομο
  • Ο/η κηδεμόνας του/της ενδιαφερόμενου/ης κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας ή εξουσιοδοτημένο άτομο

 Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τα σχολεία φοίτησης
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου, ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βεβαιώσεις σπουδών)
Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την ΠΔΕ Ηπείρου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες ΠΔΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας