Δήλωση Γέννησης

Μπορείτε να δηλώσετε τη γέννηση του παιδιού σας στο μαιευτήριο που έλαβε χώρα ο τοκετός.

Τη γέννηση υποχρεούνται να δηλώσουν:

 • οι γονείς του νεογνού από κοινού
 • ο πατέρας του νεογνού, σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης,
 • η μητέρα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο μαιευτήριο μόνο τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα των δύο γονέων:

 • για Έλληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης
 • για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
 • για υπηκόους τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου στη Χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα,  το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία  σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.

καθώς και να δηλώσετε:

 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθευνση (email)
 • τον IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα

μετά την υποβολή της αίτησης στο μαιευτήριο, αυτόματα:

 • εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό
 • εγγράφεται το τέκνο στην οικογενειακή μερίδα
 • εγγράφεται το τέκνο στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα
 • δημιουργείται αίτηση για το επίδομα γέννησης

Λαμβάνετε γρατπό μήνυμα (sms) στο κινητό σας τηλέφωνο για την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας