Ορισμός υπευθύνου αναφορών για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου

Oι επιχειρήσεις που απασχολείτε ταυτόχρονα πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζόμενους έχετε υποχρέωση να ορίσετε υπεύθυνο παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών σχετικά με παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας