Έναρξη ατομικής δοσιμέτρησης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Oι επαγγελματικά εκτιθέμενοι εργαζόμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες mπορείτε να υποβάλετε αίτημα έναρξης ατομικής δοσιμέτρησης. 
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεια του επόπτη ακτινοπροστασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας