Διακοπή ατομικής δοσιμέτρησης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Οι εργαζόμενοι που εκτίθεστε επαγγελματικά σε ακτινοβολίες μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα διακοπής ατομικής δοσιμέτρησης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεια του επόπτη ακτινοπροστασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας