Αναγνώριση υπηρεσιών επαγγελμάτων υγείας

Οι ιατροί εργασίας μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για αναγνώριση υπηρεσιών επαγγελμάτων υγείας. 
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας