Χορήγηση της λίστας του «άρθρου 13» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της λίστας του άρθρου 13 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Το αντίγραφο αυτό χορηγείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και αυτόματα μέσω των αντίστοιχων επιλογών που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας