Αίτηση προηγούμενης διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των φορέων αιτηθείτε για προηγούμενη διαβούλευση βάσει του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή του άρθρου 67 του ν. 4624/2019, μετά από εκτίμηση αντικτύπου στην οποία οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι είναι υψηλοί.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας