Αίτημα φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να υποβάλλετε αιτήματα για ζητήματα αρμοδιότητας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το αίτημα μπορεί να αφορά σε θέματα όπως:

  • κώδικες δεοντολογίας
  • πιστοποίηση
  • διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε.
  • συμβουλή δημόσιων φορέων σχετικά με εκπόνηση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας