Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών / συντάξεων / αμοιβών / μερισμάτων / τόκων / δικαιωμάτων

 

Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων
  • κατάσταση βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • κατάσταση βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Πληροφορίες υπηρεσίας