Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

Με το Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων υπάρχει επαρκής πληροφόρηση ώστε:

  • το Κέντρο Δηλητηριάσεων να λαμβάνει προληπτικά ή θεραπευτικά μέτρα που καλύπτουν την ιατρική ζήτηση σε επείγουσες καταστάσεις
  • στατιστικές αναλύσεις να εντοπίζουν τις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν βελτιωμένα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου

Πληροφορίες υπηρεσίας