Πληροφορίες για την κατάταξή μου

Οι στρατεύσιμοι που έχετε άμεση υποχρέωση κατάταξης μπορείτε να μάθετε πότε και πού θα καταταγείτε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: