Μητρώο πολιτιστικών φορέων

Οι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί φορείς που έχουν εκ του καταστατικού τους πολιτιστική δραστηριότητα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να υποβάλουν προτάσεις για επιχορήγηση.

Η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλουν πρόταση επιχορήγησης, αλλά δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη.

Πληροφορίες υπηρεσίας