Πρακτικά γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα πρακτικών και γνωμοδοτήσεων των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον έχετε εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον.

Τα Κεντρικά Συμβούλια είναι:

  • το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)
  • το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)
  • το Συμβούλιο Μουσείων (ΣΜ)
  • το Ειδικό Όργανο ΚΑΣ-ΚΣΝΜ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας