700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Συμμετοχή σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις και να λάβετε το πτυχίο ραδιοερασιτέχνη μετά την επιτυχία σας σε αυτές. 

Προϋποθέσεις:

 • εάν είστε πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είστε πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτετε άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
 • να έχετε συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας σας την ημέρα των εξετάσεων
 • να κατέχετε  αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο 
 • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 5113)

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • να καταχωρίσετε τον αριθμό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου
 • επισυνάψετε, αν είστε Έλληνας υπήκοος, το αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση σας και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης σας
 • επισυνάψετε, αν είστε υπήκοος άλλης χώρας, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία σας, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή ή την άδεια παραμονής σας
 • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας σας 
 • επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση, αν είστε κηδεμόνας  και οι εξετάσεις αφορούν ανήλικο άνω των 12 ετών, με την οποία παρέχεται την συναίνεσή σας για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου 
 • 2 Έγχρωμες Φωτογραφίες που θα πρέπει να έχετε μαζί σας στις εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΑΠΥ) μία φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για τα αποτελέσματα σας.

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις απόκτησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη χωρίς εξετάσεις ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΑΠΥ.

Πληροφορίες υπηρεσίας