Έκδοση άδειας αναμεταδότη, επαναλήπτη, ραδιοφάρου

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση ειδικής άδειας “κατηγορίας 1” αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων, στην Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) αρκεί να είστε ο / η πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών ή το φυσικό πρόσωπο που νομίμως έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 5124) 
  • να καταχωρίσετε τον αριθμό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου
  • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση για σύννομη εγκατάσταση και καλή λειτουργία του σταθμού
  • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις κα τηρούνται τα προβλεπόμενα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
  • να επισυνάψετε έγγραφο με την αναλυτική περιγραφή θέσης του σταθμού
  • να επισυνάψετε άδεια του ιδιοκτήτη χώρου και του ιστού ο οποίος επιτρέπει την εγκατάσταση του αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου
  • να επισυνάψετε το σχέδιο συντήρησης του αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας λειτουργίας του
  • να επισυνάψετε το ισχύον καταστατικό του ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου και τυχόν αποφάσεις του ΔΣ

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την πορεία της αίτησής σας από την ΑΠΥ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας