Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή

Μπορείτε να αναζητήσετε πιστοποιημένους μεταφραστές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι:

  • δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες,
  • αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή.
  • σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική Αρχή.

Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.


You can search for certified translators included in the Register of Certified Translators of the Ministry of Foreign Affairs.

Certified translators officially translate the following types of documents from a foreign language into Greek and vice versa and provide their services as free lancers:

Public and private documents submitted by individuals or public agencies;
Foreign public documents, as defined in the Hague Convention, provided that they bear the stamp of the Hague Convention (Apostille) when they originate from a country that is a party to such Convention;
In any other case, they must be validated by the Greek Consular authority in their country of origin or by such country’s Consular authority in Greece and then by the Validation Office (KEPPAE) of the Ministry of Foreign Affairs. Only the relevant Greek Consular authority may validate documents originating from countries for which Greece has made a reservation about their accession to the Hague Convention and for as long as such reservation remains valid.
Private documents may be officially translated if they are validated or certified. Certified translators may also translate non-validated, non-certified, unsigned and computer-generated private documents, whose translation shall not be official.

Contact

• For matters relating to certified translators or the Register of Certified translators, you can contact Ministry of Foreign Affairs (metafrastiki.yp@mfa.gr / 210-3681782)
• For matters relating to translations, you can directly contact the certified translator of your choice.

Πληροφορίες υπηρεσίας