Εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Διευθυντές και υπεύθυνοι φορέων που επιθυμούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη δημιουργία εξεταστικού κέντρου.

Για την αναγνώριση του εξεταστικού κέντρου, η αίτηση και το συνοδευτικό υλικό θα πρέπει να αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Πληροφορίες υπηρεσίας