Πιστοποιητικά NATURA

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό, με το οποίο βεβαιώνεται ότι μια συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εντός ή εκτός ορίων προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000.

Μπορείτε να οριοθετήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει είτε:

  • συμπληρώνοντας τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στη συγκεκριμένη περιοχή
  • συμπληρώνοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που σας ενδιαφέρει με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87 (ΕΓΣΑ 87)
  • επισυνάοτοντας τα όρια της έκτασης ενδιαφέροντος υπό μορφή αρχείου ASCII, gml, ή DXF (κλειστή πολυγωνική δομή) ή σύμφωνα με το πρότυπο «shapefile» πολυγωνικής μορφής, με γεωαναφορά στο ΕΓΣΑ 87

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας