1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μεταβίβαση ακινήτου

Οι αγοραστές και οι πωλητές ακινήτων καθώς και οι συμβολαιογράφοι, μπορείτε ηλεκτρονικά να ολοκληρώσετε την διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου σε περίπτωση αγοραπωλησίας.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
 • τους κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές του συμβολαιογραφικού συλλόγου αν είστε συμβολαιογράφος

Ο ηλεκτρονικός φάκελος της αγοραπωλησίας που δημιουργείται, περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και όλα τα απαραίτητα για την σύνταξή της δικαιολογητικά.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παρακάτω σειρά:

 • Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί ένα νέο αίτημα αγοραπωλησίας προσκαλώντας στην συνέχεια πωλητή και αγοραστή να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.
 • Ο πωλητής επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο (ένα ή περισσότερα), αποδέχεται την πρόσκληση και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης. Η επιλογή του ακινήτου γίνεται από τη λίστα των ακινήτων του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Η  σχετική δυνατότητα επιλογής ακινήτου αφορά σε ακίνητα  για τα οποία δεν υφίσταται εν εξελίξει διαδικασία επεξεργασίας, σύνταξης και καταχώρισης συμβολαιογραφικής πράξης μέσω της πλατφόρμας του φακέλου μεταβίβασης ακινήτων.
 • Ο αγοραστής αποδέχεται την πρόσκληση επιλέγει το ακίνητο που θέλει να αποκτήσει από όσα έχει θέσει προς πώληση ο πωλητής, και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, 
 • Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον πωλητή, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται η δημιουργία του αιτήματος αγοραπωλησίας και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης του προς πώληση ακίνητου/των.
 • Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω SMS και mail για την αποδοχή της πρόσκλησης από τους συμβαλλομένους, και συλλέγει αυτοματοποιημένα και διαλειτουργικά τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης. 
 • Μετά την καταβολή του φόρου από τον αγοραστή η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.
 • Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη και καλεί πωλητή και αγοραστή για την υπογραφή του συμβολαίου με φυσική παρουσία.
 • Μετά την υπογραφή, αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο, είναι διαθέσιμο στον ηλεκτρονικό φάκελο της αγοραπωλησίας.
 • Τέλος, ο συμβολαιογράφος υποβάλει μέσω της πλατφόρμας το αντίγραφο του συμβολαίου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, και ο αγοραστής ενημερώνεται για την πληρωμή των τελών, τα οποία μπορεί να εξοφλήσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή εναλλακτικά μέσω τραπεζικής συναλλαγής με RF. 

Μετά την επιτυχή καταβολή των τελών, το Ελληνικό Κτηματολόγιο ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταχώρισης του συμβολαίου εντός μίας εργάσιμης ημέρας, και το αποτέλεσμα (έγκριση ή απόρριψη της καταχώρισης) είναι διαθέσιμο από τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης. 

Πληροφορίες υπηρεσίας