Αναγγελία έναρξης λειτουργίας φορέων χορήγησης πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ)

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης, καθώς και τα κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ΟΧΓΦ μπορούν να αναγγείλουν ηλεκτρονικά την έναρξη λειτουργίας για την έδρα και κάθε παράρτημά τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας