Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής αμπελώνων

Οι παραγωγοί μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ένταξης στα μέτρα του προγράμματος Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023.
Η αίτηση υποβάλλεται για τα αμπελοτεμάχια με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες Αμπέλου της εκμετάλλευσής σας, όπως είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και εφόσον έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  • να επιλέξετε τα αμπελοτεμάχια προς ένταξη στο πρόγραμμα, όπως εμφανίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων που εμφανίζονται, μπορείτε να προβείτε σε διόρθωση / ενημέρωση τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες υπηρεσίας