Δράση «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Νιτρορύπανση)»

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορείτε να συμμετέχετε στη χρηματοδοτούμενη δράση για τη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Νιτρορύπανση).

Μέσω της εφαρμογής:

  • υποβάλλεται η ετήσια δήλωση εφαρμογής και υποβολής Ετησίου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • γίνονται οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
  • υπολογίζονται οι κυρώσεις και το τελικό ποσό πληρωμής δικαιούχων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας