Καταβολές μη μισθωτών

Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορείτε να δείτε:

  • το ιστορικό των πληρωμών σας
  • χρεωστικά υπόλοιπα
  • πιστωτικά υπόλοιπα
  • υπόλοιπο προς τακτοποίηση

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

 

Πληροφορίες υπηρεσίας