Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενοι που αμείβεστε αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Συμβάσεις Παρ. 9, 'Αρθρ. 39 Ν.4387/2016) μπορείτε να πάρετε βεβαίωση προϋπηρεσίας για να την χρησιμοποιήσετε σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Πληροφορίες υπηρεσίας