Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI)

Οι ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής μπορούν να υπολογίσουν το ΤΕΠΑΗ που οφείλουν και να λάβουν κωδικό πληρωμής e-Παραβόλου.

Πληροφορίες υπηρεσίας