Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών

Μπορείτε να υποβάλετε ή να βρείτε καταστάσεις στοιχείων που αφορούν:

  • ιδιωτικά θεραπευτήρια
  • ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
  • επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης
  • εταιρείες ύδρευσης
  • δικαιούχους αποζημίωσης από αιτία ατυχήματος που υποβάλλεται από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Επίσης μπορείτε να βρείτε καταστάσεις στοιχείων που αφορούν σε δημόσια θεραπευτήρια και ταμεία ασφάλισης.

Πληροφορίες υπηρεσίας