Ταμειακές μηχανές / Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ)

Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε:

  • έντυπο παραστατικών μεταβίβασης ΦΗΜ πωλητών (Δ11) 
  • έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής-παύσης λειτουργίας ΦΗΜ, εκτός των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) ταξιμέτρων (Δ13)
  • έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής-παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 9 (Δ14)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας