Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να υποβάλετε 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

  • μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση)
  • επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβολή)
  • μερίσματα
  • τόκους
  • δικαιώματα

Η απόδοση του φόρου που παρακρατείται γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Πληροφορίες υπηρεσίας