Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ)

Στο σύστημα καταχωρίζονται:

  • τα δεδομένα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
  • στοιχεία για τα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μέσου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Το σύστημα απευθύνεται κυρίως σε φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων και Πράξεων, καθώς και στους δικαιούχους των Πράξεων αυτών.

Στη διαχείριση και τον έλεγχο των Πράξεων συμμετέχουν φορείς Εξακρίβωσης / Πιστοποίησης και Ελέγχου, καθώς και Συντονιστικές Υπηρεσίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας