Αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου του Ν. 4887/2022 στον τομέα του τουρισμού

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη  (ν.4887/2022).

Η αίτηση υπαγωγής αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φορείς επενδύσεων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Εμπορική εταιρεία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
  • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25

Θα χρειαστείτε είτε:                                                  

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet του νόμιμου εκπροσώπου
  • τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 05 Σεπτεμβρίου έως 05 Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας